Všeobecné obchodní podmínky

 

1.DEFINICE POJMŮ Není-li stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP následující význam:

1.1 “Cena“ znamená konečnou a celkovou cenu Zboží platnou v době učinění Objednávky. Cena je uvedena v nabídce zaslané Kupujícímu; avšak v případě, že Obchodní zástupce sdělí Kupujícímu cenu před a/nebo při učinění Objednávky, platí tato cena sdělená Obchodním zástupcem.
1.2 „DPH“ znamená daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
1.3 „Faktura“ znamená daňový doklad ve smyslu zákona o DPH.
1.4 „Kupující“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která má zájem o Zboží Prodávajícího nabízené prostřednictvím Webového portálu a nebo Obchodního zástupce a za tím účelem učinila Objednávku a uzavřela Smlouvu s Prodávajícím.
1.5 „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
1.6 „Obchodní zástupce“ znamená fyzickou osobu, která je zaměstnancem Prodávajícího a která na základě pověření Prodávajícího/pracovní smlouvy s Prodávajícím uzavřené mezi Obchodním zástupcem jako zaměstnancem a Prodávajícím jako zaměstnavatelem zprostředkovává pro Prodávajícího uzavření smluv o prodeji a/nebo dodání Zboží, včetně přijímání a potvrzování Objednávek, vyřizování reklamací a komunikace s potenciálním Kupujícím; seznam Obchodních zástupců je uveden na Webovém portále, kdy je Obchodní zástupce označen pracovní pozicí „obchodní zástupce“.
1.7 „Objednávka“ znamená závaznou objednávku Zboží učiněnou Kupujícím prostřednictvím elektronické nebo telefonické komunikace s Obchodním zástupcem. Pro dokončení Objednávky je nezbytné uvedení všech Požadavků Kupujícího na Prodávajícího (a to i prostřednictvím Obchodního zástupce) na druh a množství zboží, balení, způsob dopravy, cenu a datum doručení, jakož i poskytnutí všech nezbytných identifikačních údajů Kupujícího a jeho souhlasů vyžadovaných Prodávajícím.
1.8 „Pracovní den“ znamená kterýkoliv den v týdnu od pondělí do pátku, vyjma dnů pracovního klidu dle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, ve znění pozdějších předpisů.
1.9 „Prodávající“ znamená společnost IGEFA s.r.o., IČO: 49101498, sídlem Ústí nad Labem, Textilní 3454/3a, Ústí nad Labem-centrum, PSČ 400 01. Prodávající je provozovatelem Webového portálu. Prodávající je oprávněn k prodeji a/nebo dodání Zboží na základě živnostenského oprávnění, činnost Prodávajícího již nepodléhá žádnému dalšímu povolení. Živnostenskou kontrolu nad činností Prodávajícího provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. E-mailová adresa Prodávajícího je info@igefa.cz; další informace o Prodávajícím jsou uvedeny na jeho Webovém portálu v sekci „KONTAKT“.
1.10 „Smlouva“ znamená jakoukoliv smlouvu či jiné ujednání uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Webového portálu anebo telefonické Objednávky, jejímž předmětem je závazek Prodávajícího poskytnout Kupujícímu Zboží a závazek Kupujícího za toto Zboží zaplatit Prodávajícímu Cenu.
1.11 „VOP“ znamená tyto všeobecné obchodní podmínky, ve znění jejich případných změn a dodatků. Znění VOP může Prodávající měnit či doplňovat; změnou VOP nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.
1.12 „Výrobce“ znamená výrobce Zboží ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o ochraně spotřebitele.
1.13 „Webový portál“ znamená internetové stránky provozované Prodávajícím dostupné na webové adrese www.igefa.cz a https://icos.igefa.de/.
1.14 „Zákon o ochraně spotřebitele“ znamená zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
1.15 „Zákon o zpracování osobních údajů“ znamená zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
1.16 „Zboží“ znamená jakékoliv produkty, služby či jiné plnění, které Prodávající nabízí prostřednictvím Webového portálu nebo Obchodních zástupců a které následně poskytuje Kupujícímu na základě Smlouvy.

2.ÚVODNÍ USTANOVENÍ
2.1 Tyto VOP stanovují základní pravidla, kterými se budou řídit všechny vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniklé v souvislosti s Objednávkou a uzavřením Smlouvy, a vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím založené Smlouvou.
2.2 Tyto VOP tvoří přílohu každé Smlouvy a jsou její součástí, bez ohledu na to, zda jsou ke Smlouvě fyzicky přiloženy či nikoliv.
2.3 Dokončením Objednávky Kupující zároveň akceptuje tyto VOP. Před dokončením Objednávky je Kupující povinen se seznámit s těmito VOP a se všemi jejich změnami a následně je dodržovat. Platné a účinné znění těchto VOP je přístupné na Webovém portálu.
 
3.WEBOVÝ PORTÁL
3.1 Webový portál obsahuje seznam Zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to v podobě katalogů a informací o dodavatelích, se kterými Prodávající spolupracuje; Ceny nabízeného Zboží jsou uvedeny v Nabídkách Obchodních zástupců. Ceny nabízeného Zboží jsou uvedeny bez DPH, náklady na dodání Zboží nejsou započítány. Nabídka Zboží a Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou nabízeny Obchodním zástupcem. Zněním těchto VOP není omezena možnost Prodávajícího a Kupujícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.2 Webový portál obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním (doručením) Zboží Kupujícímu. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním (doručením) Zboží uvedené na Webovém portále platí pouze v případech, kdy je Zboží doručováno v rámci území České republiky.
 
4.OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
4.1 Kupující je oprávněn činit Objednávky prostřednictvím elektronické nebo telefonické komunikace s Obchodním zástupcem či přímo se zaměstnanci Prodávajícího z oddělení Prodeje zboží.
4.2 Kupující je povinen uvádět, případně potvrdit při komunikaci s Obchodním zástupcem a při objednávání Zboží správné a pravdivé údaje. Kupující je povinen aktualizovat své identifikační údaje při jakékoliv jejich změně.
4.3 Není-li v těchto VOP uvedeno, že určité oznámení, sdělení, potvrzení nebo jiný úkon má být učiněn písemně listinné podobě, je možné jej učinit též prostřednictvím telefonu, faxu či elektronické pošty. Prodávající není oprávněn akceptovat oznámení, sdělení, potvrzení nebo jiný úkon učiněné telefonicky z jiného telefonického čísla nebo elektronickou poštou z jiné e-mailové adresy, než které Kupující uvedl v Objednávce.
4.4 Kupující bere na vědomí, že Webový portál nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu Webového portálu.
 
5.UZAVŘENÍ SMLOUVY
5.1 Objednávka Kupujícího, kterou Kupující zašle nebo sdělí Obchodnímu zástupci na základě Prezentace nabídky Zboží ze strany Prodávajícího na Webovém portálu a/nebo ze strany Obchodního zástupce, představuje návrh na uzavření Smlouvy. Řádným potvrzením Objednávky ze strany Obchodního zástupce anebo zaměstnance Prodávajícího Prodávající tento návrh přijímá a tímto okamžikem se Smlouva považuje za uzavřenou.
5.2 Objednávka Kupujícího musí obsahovat identifikaci Zboží, způsob úhrady Ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení Zboží. Objednávka je Kupujícím dokončena okamžikem doručení nebo telefonického sdělení Objednávky Obchodnímu zástupci nebo přímo Prodávajícímu.
5.3 Neprodleně po uzavření Smlouvy, nejpozději následující Pracovní den po uzavření Smlouvy Prodávající zašle Kupujícímu, který je spotřebitelem, e-mailem a/nebo e-maily potvrzení o uzavření Smlouvy, které bude obsahovat:
      (I) obchodní jméno a identifikační číslo Prodávajícího, místo podnikání Prodávajícího,
      (II) způsob platby a dále bankovní spojení a další údaje nezbytné pro provedení bezhotovostní úhrady Ceny, pokud Kupující v Objednávce zvolil tento způsob úhrady Ceny,
      (III) celé jméno a adresu Kupujícího,
      (IV) identifikaci předmětu plnění Smlouvy (druh a počet Zboží, způsob balení a doručení a termín pro doručení Zboží),
      (V) informace o možnosti odstoupit od Smlouvy,
      (VI) údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,
      (VII) informaci o možnosti zrušení Smlouvy,
      (VIII) údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru
      (IX) reklamační řád Prodávajícího,
      (X) informaci o předpokládaném datu dodání Zboží.
5.4 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem řádného schválení Objednávky ze strany Prodávajícího (a to i prostřednictvím Obchodního zástupce). Na platnost a účinnost Smlouvy nemá vliv ani případné nedoručení shrnutí Prodávajícího dle předchozího čl. 5.3 těchto VOP. Ustanovení čl. 5.6 VOP není dotčeno zněním tohoto odstavce.
5.5 Prodávající je oprávněn ověřovat veškeré Objednávky dle tohoto odstavce telefonickým a/nebo emailovým dotazem na Kupujícího prostřednictvím uvedených údajů Kupujícího, aby nedošlo k případnému falešnému objednání na adresu Kupujícího.
5.6 Jestliže Kupující nepotvrdí svoji Objednávku do tří (3) Pracovních dnů ode dne přijetí výzvy k potvrzení Objednávky dle čl. 5.5 těchto VOP, je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit. Na tuto skutečnost je Prodávající povinen Kupujícího upozornit ve výzvě k potvrzení Objednávky dle čl. 5.5 těchto VOP.
 
6.CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1 Cena je uvedena na v nabídce Obchodního zástupce nebo Prodávajícího u konkrétního Zboží.
6.2 Cena je stanovena jako konečná a zahrnuje veškeré daně, poplatky, náklady na použití komunikačních prostředků na dálku a všechny jiné související platby, Cena však nezahrnuje náklady na doručení Zboží Kupujícímu.
6.3 Kupující v rámci Objednávky zvolí jeden z těchto způsobů úhrady Ceny:
      (I) platba bezhotovostním převodem – údaje nezbytné k provedení platby sdělí Prodávající Kupujícímu při přijetí Objednávky dle čl. 5.3 těchto VOP; Kupující je povinen provést platbu dle tohoto ustanovení nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne doručení Zboží, není-li mezi Prodávajícím a Kupujícím dohodnuto jinak;
      (II) platba v hotovosti – platba je realizována při doručení Zboží na adrese sídla Prodávajícího anebo k rukám doručujícího zaměstnance Prodávajícího v okamžiku doručení Zboží Kupujícímu, není-li mezi Prodávajícím a Kupujícím dohodnuto jinak.
6.4 Kupující se zavazuje pro případ prodlení jeho úhrady Ceny zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den, prodlení s úhradou Ceny objednaného Zboží; smluvní pokuta je splatná den následující po doručení výzvy k úhradě této smluvní pokuty.
6.5 Náklady na doručení Zboží Kupujícímu jsou následující:
      (i) pro doručování Zboží v tzv. rozvozových dnech
      a) převyšuje-li hodnota objednávky Zboží částku ve výši 2.000 Kč (bez DPH), pak Kupující náklady na doručení tohoto Zboží nehradí;
      b) nepřevyšuje-li hodnota objednávky Zboží částku ve výši 2.000 Kč (bez DPH), tj. při hodnotě objednávky do 2.000 Kč, včetně (vždy bez DPH), zaplatí Kupující náklady na doručení Zboží ve výši 150 Kč;
      (ii) pro doručování Zboží mimo tzv. rozvozové dny se Kupující zavazuje zaplatit Prodávajícímu spolu s Cenou rovněž:
      a) náklady na doručení Zboží zabaleného v tzv. paletě (tj. balení o rozměrech 80 cm x 120 cm x 100 cm) v hmotnosti dodávky do 2.500 Kg a v celkovém objemu dodávky do 10 m3 ve výši 600 Kč (bez DPH);
      b) náklady na doručení Zboží zabaleného v tzv. balíčku (tj. balení o rozměrech v poměru 2x výška x 2x šířka x 1x délka v celkové hmotnosti do 50 kg) ve výši 150 Kč (bez DPH).
6.6 Rozvozové dny se různí v závislosti na cílové adrese doručení; jednotlivé dny jsou pro příslušné lokality dle krajů dohodnuty vždy mezi Prodávajícím a Kupujícím.

7.DORUČENÍ ZBOŽÍ
7.1 Zboží lze doručit Kupujícímu prostřednictvím zaměstnance Prodávajícího; osobní odběr Zboží Kupujícím je možný ve skladu Prodávajícího na adrese sídla Prodávajícího.
7.2 Veškerou nutnou dokumentaci, která se vztahuje ke Zboží (zejména návod k použití a bližší informace o Zboží) přiloží Prodávající v papírové podobě přímo k doručovanému Zboží anebo zašle Kupujícímu na jím určenou adresu. Fakturu a dodací list doručí Prodávající Kupujícímu v písemné podobě při předání Zboží Kupujícímu. Při převzetí Zboží je Kupující povinen potvrdit převzetí Zboží svým podpisem na dodacím listu a doručení faktury svým podpisem na faktuře, je-li faktura přiložena k doručenému Zboží; jestliže tak Kupující neučiní, je Prodávající oprávněn Zboží Kupujícímu odebrat, na náklady Kupujícího zaslat zpět do skladu Prodávajícího a Kupující je povinen nahradit Prodávajícímu vzniklou škodu.
7.3 Náklady na doručení Zboží Kupujícímu upravují čl. 6.5 a 6.6 a těchto VOP.
7.4 Předpokládanou dobu dodání Zboží Prodávající sdělí Kupujícímu při uzavření Smlouvy dle čl. 5.3 těchto VOP anebo v potvrzení dle čl. 5.3 těchto VOP. O předpokládané době dodání Zboží se může Kupující informovat rovněž elektronicky na e-mailové adrese: info@igefa.cz.
8.ODPOVĚDNOST ZA VADY
8.1 Za případné vady Zboží nebo za škodu způsobenou v souvislosti se Zbožím odpovídá Kupujícímu Prodávající.
8.2 V případě výskytu vady Zboží nebo vzniku škody je Kupující oprávněn a zároveň povinen uplatnit svá práva u Prodávajícího nebo Obchodního zástupce, a to bez zbytečného odkladu po zjištění, že bylo poskytnuto vadné plnění.
8.3 Kupující bere na vědomí, že informace o Zboží jsou Prodávajícímu poskytovány ze strany Výrobce, zejména zveřejněním na oficiálním webovém portálu Výrobce a šířením oficiálních katalogů Výrobce. Prodávající tyto údaje od Výrobce neověřuje a nenese za správnost a úplnost těchto informací žádnou odpovědnost.
8.4 Prodávající je povinen včas informovat Kupujícího o okolnostech, které z provozních nebo jiných důvodů dočasně brání v dodání Zboží. Nelze-li tyto důvody klást k tíži
Prodávajícího, nemá Kupující právo na náhradu škody. Strany Smlouvy se v takovém případě zavazují jednat o náhradním řešení vzniklé situace.
8.5 Uplatnění nároku z odpovědnosti za vady v reklamačním řízení je upraveno v Reklamačním řádu Prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto VOP; Reklamační řád Prodávajícího je přístupný na Webovém portálu.
 
9.DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY
9.1 Je-li Kupující spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu a bez sankce do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení Zboží nebo v případě dodání několika druhu Zboží ode dne převzetí poslední dodávky Zboží, přičemž pro určení okamžiku doručení Zboží je rozhodující den skutečného fyzického převzetí Zboží Kupujícím. V případě odstoupení Kupujícího od Smlouvy dle tohoto ustanovení má Prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením Zboží a vrácení Zboží v jeho nepoškozeném obalu.
spotřebitel však nemůže odstoupit od smlouvy o (i) dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu ve smyslu § 1837 písm. d) Občanského zákoníku a dále o (ii) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit ve smyslu § 1837 písm. g) Občanského zákoníku.
9.2 V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 9.1 těchto VOP je Prodávající, byla-li mu již ze strany Kupujícího zaplacena Cena, povinen nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne odstoupení Kupujícího od Smlouvy tuto Cenu vrátit Kupujícímu, v případě uvedeném v čl. 9.1 těchto VOP však sníženou o náklady spojené s vrácením Zboží.
9.3 Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy v následujících případech:
(I)v případě nepřipsání Ceny na bankovní účet Prodávajícího ve lhůtě deseti (10) dnů od posledního dne splatnosti dle čl. 6.3 těchto VOP, nebo
(II)v případě nepřevzetí Zboží doručovaného Kupujícímu.
9.4 Dojde-li po naplnění rozvazovací podmínky dle čl. 9.3 těchto VOP k připsání Ceny na bankovní účet Prodávajícího, je Prodávající oprávněn:
(i)zaslat Kupujícímu shrnutí informací o uzavřené Smlouvě dle čl. 5.3 těchto VOP; v tomto případě se pozdní úhrada Ceny ze strany Kupujícího považuje za návrh Smlouvy a zaslání potvrzení Prodávajícího dle tohoto ustanovení za jeho akceptaci ze strany Prodávajícího; nebo
(ii)vrátit uhrazenou Cenu zpět Kupujícímu.
9.5 Kupující bere na vědomí, že si Prodávající vyhrazuje právo z objektivních důvodů zastavit poskytnutí plnění ze Smlouvy (doručení Zboží) a v návaznosti na to odstoupit od Smlouvy; objektivní důvody pro postup dle tohoto ustanovení mohou být dány pouze v souvislosti s ochranou oprávněných zájmů Kupujícího (zejména nevhodné nebo nebezpečné vlastnosti Zboží). O této skutečnosti je Prodávající povinen Kupujícího bez zbytečného odkladu informovat a vrátit mu v plné výši již případně zaplacenou Cenu, a to nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne odstoupení Prodávajícího od Smlouvy.
9.6 Lhůta pro odstoupení od Smlouvy Kupujícím v postavení spotřebitele se považuje za zachovanou, pokud Kupující jako spotřebitel v jejím průběhu odešle Prodávajícímu oznámení, že od Smlouvy odstupuje.
9.7 Odstoupení od Smlouvy nabývá účinnosti okamžikem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně. Oznámení může být zasláno písemně nebo prostřednictvím e-mailu.
 
10.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
10.1 Při zajištění plnění smluvních závazků Prodávajícího ze Smluv dochází ze strany Prodávajícího jako správce osobních údajů ke zpracování osobních údajů Kupujících. Účelem zpracování osobních údajů Kupujících je plnění Smlouvy, řádné fungování obchodní činnosti Prodávajícího a Webového portálu včetně archivace jeho obsahu.
10.2 Osobní údaje Kupujících jsou zpracovány v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, a to po dobu jednoho (1) roku po splnění závazků z příslušné Smlouvy. Osobní údaje Kupujících jsou zpracovávány v elektronické podobě, a to přímo Prodávajícím.
10.3 Osobní údaje Kupujících nejsou zpřístupňovány třetím osobám.
10.4 Poskytnutí osobních údajů v rozsahu dle těchto VOP je dobrovolné. Bez udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany Kupujícího však nebude moci být dokončena Objednávka a uzavřena Smlouva.
10.5 Kupující je oprávněn požádat Prodávajícího o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů. Informace bude Kupujícímu poskytnuta bez zbytečného odkladu. Za poskytnutí informace je Prodávající oprávněn požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
10.6 Každý Kupující, který zjistí nebo se domnívá, že Prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (i) požádat Prodávajícího o vysvětlení, nebo (ii) požadovat, aby Prodávající odstranil takto vzniklý stav. Shledá-li Prodávající žádost Kupujícího oprávněnou, neprodleně odstraní závadný stav. Právo Kupujícího obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů není dotčeno.
10.7 Kupující je oprávněn kdykoliv po dobu zpracování jeho osobních údajů požádat Prodávajícího o opravu a/nebo ukončení zpracování jeho osobních údajů. V takovém případě však Prodávající nebude moci poskytovat Kupujícímu služby a/nebo informace a/nebo jinou asistenci podmíněné zpracováním příslušného osobního údaje.
10.8 Prodávající prohlašuje, že osobní údaje Kupujících chrání v maximální možné míře, která odpovídá stupni technického rozvoje, a zavazuje se s nimi nakládat pouze za účelem umožnění plnění Smlouvy a v souladu s platnými právními předpisy. Prodávající provádí zpracování údajů výhradně na základě Zákona o ochraně osobních údajů.
10.9 Bližší údaje jsou obsaženy v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů.
 
11.NEKALÁ SOUTĚŽ A AUTORSKÁ PRÁVA
11.1 Jakékoliv použití ilustrativních obrázků a grafiky Prodávajícího a/nebo Webového portálu, jeho zdrojového kódu, domény, obsahu VOP a Reklamačního řádu či jiných prostředků používaných Prodávajícím k podnikání, ať už pro účely podnikání či pro účely jiné je možné pouze se souhlasem Prodávajícího. Neoprávněné použití může být považováno za porušení autorského práva a postihnuto dle příslušných předpisů jako trestný čin, zásah do autorského práva Prodávajícího a/nebo nekalosoutěžní jednání.
11.2 Podle prvého odstavce je shodně chráněn i obchodní název Prodávajícího, tj. obchodní jméno IGEFA. Jakékoliv jeho využití či napodobení bez souhlasu Prodávajícího není povoleno a bude stíháno také dle pravidel ochrany hospodářské soutěže.
11.3 Označení IGEFA je chráněno rovněž kombinovanou mezinárodní ochrannou známkou WIPO-CZ, č. zápisu 570805, slovní mezinárodní ochrannou známkou WIPO EM/EU, č. zápisu 909634 a ochrannou známkou Společenství OHIM, č. zápisu 5992755. Jakékoliv využití či napodobení bez souhlasu Prodávajícího není povoleno a bude stíháno také dle pravidel o ochraně ochranných známek.
 
12.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1 Je-li Kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím, Smlouva a všechny vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím z ní vyplývající a neupravené těmito VOP zejména Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele a dalšími právními předpisy České republiky. V ostatních případech se vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím, Smlouva a všechny vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím z ní vyplývající neupravené těmito VOP řídí právním řádem České republiky.
12.2 Tyto VOP mohou být přeloženy do jiného jazyka, v případě rozporu mezi českým a jiným zněním je však rozhodné jejich znění v českém jazyce.
12.3 V případě, že některé ustanovení VOP je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným nebo bude-li ze strany příslušného orgánu takovým shledáno, zůstávají ostatní ustanovení VOP v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu VOP. Prodávající se zavazuje nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení VOP ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a VOP jako celku.
12.4 Provozovatel je oprávněn tyto VOP měnit a upravovat; aktualizovaná verze VOP je účinná vždy jejím uveřejněním na Webovém portálu. Pro účely uzavřené Smlouvy je vždy rozhodná verze VOP platná ke dni provedení příslušné Objednávky.
12.5 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 14. června 2019.
Ing. Michaela Burdíková, prokurista IGEFA